Kallelse till årsstämma 2024

Du är härmed kallad till BRF Holmens årsstämma

Tidpunkt: 29 maj, 2024, klockan 19:00

Vi kommer att åter köra den som hybrid, dvs både fysiskt hos vår ekonomförvaltares SBC’s kontor på Västgötagatan 5,vid Medborgarplatsen samt via länk som kommer att skickas ut närmare tillfället. Eftersom lokalen är liten så förordar vi deltagande över länk.

Om du vill delta fysiskt behövs anmälan till info@brfholmen.se senast 7 maj.

Agenda
a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
b) Val av ordförande vid stämman.
c) Val av justeringsmän.
d) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
e) Föredragning av styrelsens årsredovisning.
f) Föredragning av revisionsberättelsen.
g) Fastställande av resultat- och balansräkningen.
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
j) Fråga om arvoden.
k) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
l) Val av revisor och suppleant.
m) Övriga ärenden

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast vid nästkommande styrelsemöte, dvs 7 maj så att vi hinner bereda och skicka ut den till övriga medlemmar.

Årsredovisningen och valberedningens förslag till styrelse och funktionärer finns självklart på vår hemsida under brfholmen.se/dokument.