Riktlinjer för Andrahandsuthyrning

Har du tänkt hyra ut din lägenhet i andrahand? Läs då igenom föreningens riktlinjer för andrahandsuthyrning.

Syftet med uthyrningen

En lägenhet får endast hyras ut i andrahand

 1. till privatperson (inte företag)
 2. för bostadsändamål
 3. samt att du faktiskt tänker flytta tillbaka till sin bostad

Tillstånd från styrelsen är ett krav

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand krävs ett tillstånd från styrelsen. Ansökan ska vara styrelsen tillhanda i god tid före önskat startdatum för uthyrningen. Styrelsen kommer behandla din ansökan på nästkommande styrelsemöte efter att din ansökan har mottagits.

Fastighetsägarna har bra genomarbetade mallar som är frivilligt att använda.
Blankett för tillåtelse av styrelsen
Blankett för andrahandsuthyrning
Bifoga även en kopia av ID-handlingar på hyresgäst.

Ansökan skickas till Styrelsen via SBC-portalen. När du loggat in, välj “Din Lägenhet/Lokal i vänstermenyn, då skall det till höger på sidan finnas en knapp som heter “Ansökan om andrahandsuthyrning“.

Glöm inte att bifoga bilagorna, vilket du gör på ärendet som skapas när du skickat in din begäran om 2-handsuthyrning.

Styrelsen har beslutat om en avgift från 1 september 2023 vid andrahandsuthyrningar. Avgiften finns sedan tidigare i våra stadgar men har inte tagits ut tidigare. Avgiften är 10% av prisbasbeloppet fördelat per påbörjad månad, dvs 438 kr / påbörjad månad under 2023.

Godtagbara skäl

I din ansökan ska skälet till andrahandsuthyrningen tydligt framgå. Saknas skäl i din ansökan eller om angivet skäl inte anses vara godtagbart av styrelsen kan din ansökan nekas.

Exempel på godtagbara skäl är:

 1. Ålder eller sjukdom
 2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
 3. Längre utlandsvistelse
 4. Provsamboende
 5. Uthyrning till närstående
 6. Andra skäl

Exempel på ej godtagbara skäl är:

 1. Enbart ekonomiska skäl
 2. Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahandsupplåtelse

Tillståndet är tidsbegränsat till högst ett år i taget

Styrelsen beviljar tillstånd för andrahandsuthyrning för maximalt ett år i taget. Om du vill hyra ut din lägenhet längre än ett år måste du ansöka på nytt innan den pågående uthyrningsperioden är slut.

Otillåten andrahandsuthyrning

Kom ihåg att alltid söka tillstånd vid andrahandsuthyrning. Att hyra ut lägenheten utan medgivande från styrelsen är grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Juridisk person

En juridisk person kan aldrig själv nyttja en lägenhet för bostadsändamål. Därför måste en fysisk person anges i ansökan om styrelsen ska kunna godkänna en juridisk person som andrahandshyresgäst. Det är då den juridiska personen i kombination med den angivna fysiska personen som beviljas tillståndet.

Hyra och andra hyresvillkor

Styrelsen rekommenderar att Hyresnämndens regler för hyra och hyresvillkor efterföljs.

Överklaga

Om du inte är nöjd med styrelsens beslut kan du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning hos Hyresnämnden. Ett tillstånd från Hyresnämnden gäller även om styrelsen har nekat din ansökan.

Avgift

Styrelsen tar inte ut någon avgift för hantering av andrahandsuthyrning.

Mer information

Mer information finns att läsa på Hyresnämndens hemsida.

Tänk på att andrahandsuthyrning inte är riskfritt, vilket denna artikel belyser.

Har du frågor eller vill du skicka in en ansökan? Skicka då ett mail till: info@brfholmen.se

Gällande korttidsuthyrning via till exempel Airbnb gäller samma regler som för annan andrahandsuthyrning.

Om något i dessa riktlinjer skulle vara motstridigt med föreningens stadgar har föreningen stadgar tolkningsföreträde.