Valberedningen

Valberedningen har en av föreningens viktigaste uppgifter – att säkerställa fortsatt välfungerande fortsättning av föreningens styrelse. Det åligger valberedningen att till årsstämman presentera förslag på

  • Stämmans ordförande
  • Nästa verksamhetsår’s styrelse
  • Nästa verksamhetsår’s valberedning
  • Nästa verksamhetsår’s revisor

En styrelse skall (enligt stadgarna) bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Valberedningen behöver inte utse roller, det sköter styrelsen själva, däremot ska valberedningens förslag ge möjligheter för en bra sammansättning i Styrelsen.

Man blir inte vald, man tar tur

Valberedningens kloka ord

Att sitta i en BRF styrelse är mycket lärorikt samt att man ofta lär känna övriga medlemmar på ett närmare sätt. Om du har intresse att prova på, kontakta endera någon i Styrelsen alternativt direkt till valberedningens ordförande, Per Spjut (070-578 3694)

Valberedningens viktiga uppgift – hitta en god sammansättning.