Kallelse till Årsstämma 2022

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för BRF Holmen
Datum: 2022-05-19 kl. 19:00-21:00
Plats: på SBC:s lokaler, Västgötagatan 5 samt Digitalt

Klicka här för att ansluta till mötet kl. 19:00

1. Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar, ombud och biträden
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av justeringsmän
4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
6. Fastställande av resultat- och balansräkningen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
9. Fråga om arvoden
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av revisor och suppleant
12. Val av valberedning
13. Motion från Marcela Mandaus avseende ordnings-/trivselregler 
14. Mötet avslutas