Kallelse till årsstämman

Härmed kallas medlemmar till BRF Holmen Sickla Kaj till årsstämma

Tisdag 25:e maj kl. 19:00

via Microsoft Teams (online) alternativt i SBC’s lokaler på Västgötagatan 5, Stockholm. Vid sluten votering kommer Percap att användas som kompletterande verktyg.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
  verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Motioner till stämman
 18. Stämmans avslutande
 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget
 20. Information om aktuella frågor
 21. Stämmans avslutning

Anmälan till stämman

Anmälan görs genom att registrera sin e-postadress via SBCs app Vår Brf (ladda ner från App Store (iPhone) eller Google Play (Android). Via Mobilt BankID kan medlemmar logga in och ange e-postadress som de vill få mötesinbjudan och praktisk information till.

Sluten votering

Vid sluten votering kommer Percap att användas som kompletterande verktyg. Du behöver identifiera dig med hjälp av Bank-ID. Du bör ladda ner appen “Percap” i god tid före årsmötet från App Store (iPhone) eller Google Play (Android)