Kallelse till stämman 29 maj 2018 kl.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma BRF Holmen

2018-05-29 kl. 19:00-21:00 på Nya Blå Porten (f d Jimmy’s Marina)

Bilagor:

Proposition – Stadgar för Brf Holmen 2017-10-25 – revision

Motioner till årstämman 2018

Agenda

1. Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av justeringsmän.
4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
6. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
9. Fråga om arvoden.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor och suppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.
13.1. Proposition om att ändra stadgarna så de uppfyller de lagkrav som infördes 1 juli 2017.
13.2. Motion angående från Leif Svensson, Jani Karkulahti och Marcela Mandaus: “För bättre gemenskap och ökad delaktighet inom föreningen” angående cykelgaraget på gården.
13.3. Motion från Birger Berggård angående “Förbud mot husdjur i övernattningslägenheten”
13.4. Tre motioner från Folke Roll angående: – Styrsystem för varmvatten – Ljuddämpare för tilluftsaggregat – Avtal med ComHem sägs upp och nytt tecknas med annan leverantör
14. Mötet avslutas och informationsmöte följer.

/Styrelsen Brf Holmen