Valberedningens förslag 2022

Valberedningen föreslår BRF Holmen följande sammansättning

Styrelsen

Emilia Eckerdal och Emelie Zaar Ölander har valt att inte ställa upp till omval, övriga styrelsemedlemmar föreslås till omval med eventuell justering mellan ordinarie medlemmar och suppleanter:

Ordinarie medlemmar
Per Gezelius (omval)
Lars Bjurström (omval)
Eva P. Andersson (omval)
Leif Westerberg (omval)
Ulf Jonsson (tidigare suppleant)

Suppleanter 
Mikael Forsberg (omval)
Johan Holmberg (omval)
Dominykas Rajuncius, Korphoppsgatan 21 (Nyval)

Valberedningen

Per Spjut sammankallande (Omval)
Katarina Ringdahl (Omval)
Berit Persson (Omval)

Övriga

Årsmötets ordförande
Vi föreslår Sima Ucar från vår förvaltarleverantör SBC.

Revisionsbyrå
Vi föreslår att föreningen fortsätter att anlita Viktor Lindelöf från R3 Revision.

Förslag till arvoden:

Styrelse: Oförändrat, 4,5 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.

Valberedning: Oförändrat, 10 000 kr att fördelas inom valberedningen.

Revisorer: Enligt löpande räkning.

Stockholm maj 2022

Valberedningen