Valberedningens förslag till styrelse 2023

Styrelse:

Per Gezelius och Dominykas Rajuncius har frånsagt sig omval, övriga styrelsemedlemmar föreslås till omval med eventuell justering mellan ordinarie ledamöter och suppleanter:

Ordinarie ledamöter:
Lars Bjurström
Eva P. Andersson
Leif Westerberg
Ulf Jonsson
Johan Holmberg (tidigare suppleant)

Suppleanter:
Mikael Forsberg
Till nya suppleanter i styrelsen föreslås
Jonna Tilegrim (Babordsgatan 8)
Rosie Hagman Ringström (Hammarby allé 119)

Revisor:
Valberedningen föreslår att föreningen fortsätter att anlita Viktor Lindelöf från R3.

Revision
Valberedningen: består av
Per Spjut (sammankallande)
Katarina Ringdahl
Berit Persson

samtliga tre ställer upp för omval.

Årsmötets ordförande:
Valberedningen föreslår att lämplig person från SBC utses till mötesordförande. Kontakt förmedlas via styrelsen.

Förslag till arvoden:
Styrelse: oförändrat, 4,5 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen.
Valberedning: oförändrat, 10 000 kr att fördelas inom valberedningen.
Revisor: enligt löpande räkning.

Stockholm maj 2023
Valberedningen