Kallelse till årsstämma 2023 för BRF Holmen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för BRF Holmen Sickla Kaj
Datum: 2023-05-30 kl. 19:00-21:00
Plats: på SBC:s lokaler, Västgötagatan 5 samt Digitalt

Mötes-ID: 382 264 669 193
Lösenord: CzdR4L

Ladda ned Teams | Anslut på webben

 1. Upprättande av röstlängd över närvarande medlemmar, ombud och biträden
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av justeringsmän
 4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 5. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 6. Föredragning av revisionsberättelsen
 7. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 10. Fråga om arvoden
 11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 12. Val av revisor och suppleant
 13. Val av valberedning
 14. Motion från Marianne Erlandsson avseende digitalt tvättbokningssystem
 15. Mötet avslutas

Länk till årsredovisning 2022
Länk till valberedningens förslag